Trimrom

Arbeidsgruppe: Janne L Svorstøl, Vivian Lykkebø og Arne Kjartan Sunde.

Bu-Prosjektstyret har sendt ein skrifleg søknad til kommunen om løyve til å byggje om Instedalen Skule for å få til eit trimrom i samband med gymmsalen. Det er i grove trekk snakk om å slå saman deler av garderobane og dusjarealet, samt utstyrskroken i gymsalen, til eit trimrom.
Vi vil då også få muligheit til å slå saman gymsal og trimrom til eit større forsamlingsrom ved store arrangement.

Bu-prosjektstyret har satt ned ei lita gruppe som skal jobbe vidare med planane om eit trimrompå Instedalen skule.
Denne gruppa består av Vivian Lykkebø, Arne Kjartan Sunde og Janne L Svorstøl.
Vi har jobba med fleire alternativ av ombygging, etter krav frå årsmøte 2012.
Vi har og ute ein anonym spørjeundersøkele, for og sjå kor stor interessa er for eit slikt trimrom.

Her er alternativet som vart lagt fram på årsmøte 2012.
1.forslag

Etter oppmodning frå årsmøte 2012 har vi laga eit forslag til.
2.forslag

10.11.2011 Førehandskonferanse med kommunen

Denne konferansen omhandla fleire av BU-tiltaka, deriblant ombygging for trimrom på skulen: Førehandskonferanse