MIDLAR

Aktivitetsmidlar

Naustdal kommune aktivitetsmidlar vår 2018 – vi fekk tildelt 5000,-
Naustdal kommune aktivitetsmidlar vår 2017 – vi fekk tildelt 3000,-
Naustdal kommune aktivitetsmidlar haust 2016 – vi fekk tildelt 0,-
Naustdal kommune aktivitetsmidlar vår 2016 – vi fekk tildelt 3 000,-
Naustdal kommune aktivitetsmidlar vår 2015 – vi fekk tildelt 7 000,-
Naustdal kommune aktivitetsmidlar haust 2014 – vi fekk tildelt 5 000,-
Naustdal kommune aktivitetsmidlar vår 2013 – vi fekk tildelt 8 000,-
Naustdal kommune aktivitetsmidlar haust 2013 – vi fekk tildelt 4 000,-